social image
СО ТУЖБА ПРОТИВ БАНКИТЕ ПОВРАТЕТЕ ГИ СВОИТЕ ПАРИ!
 Трошокот за обработка на кредити т.н. манипулативен трошок кој кај голем дел од одобрените кредитни барања изнесува од 1% до 3% од висината на одобрениот кредит банките неосновано го наплаќаат. Исто така и сите останати провизии кои се наплаќани за кредитни производи се трошоци кои банките ги наплаќаат на своите клиенти, а за кои немаат право да ги наплатуваат согласно позитивните законските прописи во РСМ.

За таа цел, Здружението на банкарски клиенти – АНУИТЕТ нуди можност за сите оштетени лица, БЕСПЛАТНО да покренат тужба со цел поврат на овие средства кои незаконски им се наплатени.    При тоа, повратот на овој наплатен трошок може да се бара независно од видот на подигнатиот кредит дали се работи за станбен , хипотекарен, потрошувачки, или кредит со кеш покритие,  како и без разлика дали кредитот е целосно отплатен во некое минато време или сè уште се исплаќаат рати врз основа на истиот.
БИДИ ИНФОРМИРАН!

ЗАКОНИ!

Закон за банки  
Закон за платен промет  
Закон за финансиски друштва  
Закон за облигациони односи  
ПРЕБАРУВАЊЕ
КАТЕГОРИИ
ПОПУЛАРНИ ТАГОВИ